Saradnja u cilju podrške darovitima

 

Udruženje građana Mensa Srbije

i partneri

pozivaju Vas na

Petu međunarodnu

naučno-stručnu konferenciju

“Saradnja u cilju podrške darovitima”

23 – 25. septembar 2022 godine, Beograd

Mesto: Institut za moderno obrazovanje (Masarikova 5, Beograd, Srbija).

 

NOVO!!! ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

KONAČNI PROGRAM KONFERENCIJE

Cilj konferencije:

Cilj ovogodišnje konferencije je da ukaže na važnost saradnje, partnerstava i umrežavanja različitih aktera koji mogu doprineti stvaranju atmosfere i okruženja u kojem se daroviti mogu prepoznati, razvijati i realizovati. Dosadašnja saradnja organizatora, partnera, teoretičara, praktičara, okupljenih oko realizacije, sada već pete međunarodne konferencije posvećene darovitosti, pokazala je da se upravo kroz saradnju mogu ostvariti značajni pomaci na dobrobit darovitima, njihovim porodicama, društvu i institucijama koje su u prilici i obavezi da obezbede neophodne preduslove za razvoj darovitosti. Takođe, saradnja je prilika i za međusobnu podršku i učenje, razmenu iskustava i znanja o potrebama i karakteristikama darovitih. Iz navedenih razloga, upravo saradnji posvećujemo ovogodišnju konferenciju u nadi da ćemo prepoznati mesta gde ona nedostaje i načine da ona obogati iskustva onih koji je ostvaruju. Kao i na dosadašnjim konferencijama, želimo da podstaknemo diskusije, istraživanja i izlaganja primera dobre prakse i da konferencija bude mesto stvaranja novih prilika za saradnju i učenje iz međunarodnih iskustava i multidisciplinarnog pristupa stručnjaka, praktičara, obrazovnih stručnjaka, poslodavaca, donosioca politika i svih zainteresovanih. Iskreno se nadamo da ćete prepoznati svoj interes da nam se pridružite.

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima i njihovim porodicama, iz zemlje i inostranstva.

Jezici Konferencije: srpski, jezici regiona i engleski.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, radionice, ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih podtema:

 • Saradnja usmerena na darovitost – opšta pitanja,
 • Saradnja u kontektu obrazovno -vaspitnog rada sa darovitima,
 • Aktuelni i alternativni pristupi u radu sa darovitima,
 • Prepoznavanje i identifikacija darovite dece, mladih i odraslih,
 • Dodatna podrška darovitim osobama,
 • Etička pitanja o darovitima,
 • Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
 • Podrška porodici darovitih,
 • Tržište rada i odnos prema darovitima,
 • Odnos društva prema darovitima,
 • Međunarodna saradnja u oblasti darovitosti,
 • Darovitost – interdisciplinarnost i multidisciplinarnost,
 • Praksa i teorija o darovitosti,
 • Institucije i nevladine organizacije, udruženja građana i strukovna udruženja u radu sa darovitima.

Važni datumi:

– do 1. jula 2022. prijava rezimea (usmenog izlaganja ili poster prezentacije);
– 15. jul 2022. obaveštenje o prihvatanju rezimea (uz informaciju o potrebnim korekcijama);
– 20. jul 2022. rok za slanje korigovanog rezimea;
– 15. avgust 2022. prijava rada u celini
– 29. avgust 2022. obaveštenje o prihvatanju rada
– 5. septembar 2022. rok za slanje korigovanih radova u celini
– 6. septembar 2022. godine – poslednji rok za uplatu kotizacije za učesnike izlagače i autore radova u Zborniku radova.

– Uplata kotizacije: do 20. jula 2022. godine – rok za rane uplate po nižoj ceni
                                   do 17. septembra 2022. godine – rok za uplate po redovnoj ceni.

Kotizacija obuhvata:

 • Prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu Konferencije,
 • Štampani program Konferencije i Zbornik sažetaka,
 • Štampani Zbornik radova,
 • Sertifikat o učešću (za sve učesnike konferencije) i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja (za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji),
 • Prateći radni materijal,
 • Koktel dobrodošlice,
 • Osveženja u radnim pauzama.

Prijave i način uplate kotizacije

Prijavite svoje učešće na Konferenciji najkasnije do 01. jula (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 10. septembra 2022. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavne forme. Nakon popunjavanja prijavne forme, na svoju e-mail adresu dobićete predračun i uputstva za uplatu kotizacije. Napominjemo da će kolegama koji ne budu mogli ili želeli da fizički prisustvuju konferenciji, biti omogućeno online učešće.

Uputstvo za prijavu sažetaka (usmena izlaganja, poster prezentacije i radionice)

Učešće na Konferenciji sa izlaganjem prijavljuje se popunjavanjem prijavne forme i dostavljanjem sažetka izlaganja (za sve oblike izlaganja i učešća: usmena prezentacija, poster, radionice) do 01. jula 2022. godine na adresu konferencija@mensa.rs

Sažeci usmenih izlaganja i poster prezentacija

Sažetak se prijavljuje na dva zvanična jezika konferencije (na srpskom ili jednom od jezika regiona, i na engleskom) i treba da ima sledeće odlike:

Pismo: latinično ili ćirilično
Obim: do 500 reči
Format: Word (.doc ili .docx)
Font: Times New Roman
Prored: 1,0
Veličina slova:
− Naslov (srpski/jedan od jezika regiona i engleski), 14 pt, bold, capital
− Autori sa afilijacijama (srpski/jedan od jezika regiona i engleski), 12 pt, regular
− Sažetak i Abstract (do 500 reči), 12 pt, regular
− Ključne reči i Keywords (do 5), 12 pt, italic.
Sažetak pisati poštujući IMRAD format (izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke). Sažetak ne treba da sadrži reference.

Primer formata sažetka

 SAŽETAK ZA RADIONICU treba da sadrži naziv radionice, autore-voditelje radionice i afilijacije, cilj i ishode radionice. Naznačiti maksimalan broj učesnika.

Napomena: Radionica može da traje najduže 60 minuta.

Opšte napomene:

Jedan autor se može prijaviti sa najviše dva izlaganja, bez obzira na formu izlaganja (bilo kao autor ili koautor). Maksimalan broj autora po jednom izlaganju je četiri.

Svi prijavljeni radovi se upućuju na anonimnu recenzenziju na ocenu zadovoljenosti uslova za izlaganje na Konferenciji i štampanje u Zborniku sažetaka. 

VAŽNO UPUTSTVA ZA IZLAGAČE:

Dužina usmenih izlaganja ograničena je na 10 minuta uz dodatnih 5 minuta za diskusiju i pitanja.

Poster prezentacije mogu biti maksimalne veličine 80x110cm, portret ili landscape pozicije, jasno vidljivog teksta sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori lično donose na Konferenciju. U predviđenom vremenu prema Programu Konferencije u obavezi su da budu pored poster prezentacija zbog komunikacije sa zainteresovanim učesnicima. Nakon predviđenog vremena izlaganja poster prezentacija, autori uklanjaju svoje postere.

Molimo sve izlagače da svoje prezentacije pošalju na mail konferencija@mensa.rs (u Power Pointu) najkasnije do 23.09.2022. bez obzira da li izlažu uživo ili on line.

Sažeci usmenih izlaganja naučnih/stručnih radova i poster prezentacija i radionica prijavljenih za Konferenciju “Saradnja u cilju podrške darovitima” nakon recenzentskog postupka biće objavljeni u Zborniku sažetaka Konferencije “Saradnja u cilju podrške darovitima”.

Sažeci autora koji ne uplate kotizaciju za učešće na Konferenciji do 06.09.2022. godine, neće biti štampani u Zborniku sažetaka ni navedeni u Programu skupa.

Uputstvo za radove u celini

U Zborniku radova biće štampana izlaganja u celini sa konferencije „Saradnja u cilju podrške darovitima”, koje su autori priredili u formi naučno/stručnog članka, prema ovom Upustvu, i čiji tekst su poslali na adresu konferencije  (konferencija@mensa.rs) najkasnije do 15. 08. 2022. godine

Zbornik radova će biti objavljen u štampanoj formi i priređen za datume održavanje konferencije sa ISBN i UDC oznakama (23 – 25. 09. 2022. godine).

Recenzentski postupak, povratna informacija i korekcije biće završene do 05.09.2022. Autori mogu da očekuju prvu informaciju o prihvaćenosti rada za objavljivanje u Zborniku u roku od dve nedelje od slanja rada. Autori preuzimaju obavezu da tražene izmene izvrše najkasnije do 05.09.2022. godine.

Rad će nakon recenzije po potrebi biti vraćen autoru na konačnu doradu/dopunu u skladu sa Uputstvom.

Radove će recenzirati kompetentni domaći i međunarodni recenzenti. Radovi će tokom recenzentskog postupka biti provereni na plagijarizam i autoplagijarizam.

Jezici objavljivanja radova su: srpski, ili jezici okruženja ili engleski.

Autori su odgovorni za lekturu srpskog i engleskog sažetka, kao i lekturu celokupnog teksta.

Jedan autor/koautor se može pojaviti na najviše dva (2) rada. Broj autora i koautora: najviše četiri (4) na jednom radu.

Rad mora imati sledeće karakteristike:

Jezik: srpski, ili jezici regiona ili engleski, sa sažetkom/abstraktom na jeziku na kojem je rad napisan i engleskom jeziku. Za radove na engleskom jeziku (za autore iz inostranstva) možemo obezbediti prevod na srpski jezik.

Obim: do 10 stranica A4 formata (orginalni naučni rad), 5-10 stranica (stručni i pregledni rad). Jedna stranica ima 1800 karaktera.

U Zborniku radova mogu se objaviti i prikazi publikacija o darovitosti koji ne smeju biti duži od dve strane (treba navesti sve relevantne podatke o publikaciji: autori, naslov publikacije, izdavač, mesto i godina izdanja, kratak sadržaj, komentar autora prikaza).

Radovi se dostavljaju u .docx formatu.

Font: Times New Roman, ćirilično ili latinično pismo.

Prored: 1,5

Slike i grafikoni: Ilustracije, fotografije, tabelarni i slični prilozi dostavljaju se uz tekst obavezno kao prilog. Oni moraju da budu u formatu i rezoluciji pogodnoj za štampu.

Ilustracije treba dostavljati u obliku digitalnih slika u .eps, .tiff ili .jpg (maximum quality) formatu. Voditi računa da će štampa biti crno-bela a ne u boji.

Tabele i grafikone dostaviti u .docx formatu. Tabele i slike pošaljite u posebnom dokumentu a u tekstu rada jasno naznačite mesto, broj i naziv priloga.

Rad treba da sadrži:

Naslov na srpskom ili jezicima okruženja i obavezno na engleskom jeziku – 14 pt, bold, capital.
Imena i prezimena svih autora – 12 pt, regular,
Afilijacije, redosledom: Ustanova, grad, država – 10 pt, regular,
Sažetak na srpskom/jezicima okruženja i na engleskom jeziku, do maksimalno 300 reči svaki – 12pt, regular,
Ključne reči: do 5 reči – 12 pt, italic,
Struktura teksta rada (Uvod, Metod, Rezultati, Diskusija, Zaključak) – 12 pt, regular,
Literatura – 10 pt, regular; Citatni stil: APA 7

Primer formata rada

Uslov za objavljivanje rezimea, kao i rada u celini, jeste plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 06. septembra. 2022. godine nije uplaćena ni jedna kotizacija neće biti uvršten u Program skupa, Zbornik rezimea niti u Zbornik radova.

Autori mogu prijaviti svoj rad samo za objavljivanje u Zborniku radova, bez obaveze prezentovanja rada na Konferenciji. U ovom slučaju, potrebno je da prvi autor rada uplati iznos jedne kotizacije (6.000 RSD) na ime troškova recenziranja i objavljivanja rada u zborniku, najkasnije do 06. 09. 2022. godine.

Za sva dodatna pitanja i komunikaciju sa organizatorima i uredništvom koristite adresu: konferencija@mensa.rs  

Program Konferencije

Program Konferencije će biti objavljen na web stranici Konferencije najkasnije do 15. septembra 2022. godine.

Očekujući Vašu prijavu za učešće na Konferenciji i susret sa Vama u Beogradu, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizacioni odbor Konferencije

Organizatori konferencije
Mensa Srbije
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
Društvo defektologa Vojvodine
Nacionalni centar za talente

Partneri konferencije
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
LINK Educational Alliance
Udruženje vaspitača Vojvodine
Alijansa prosvetitelja Srbije
UčenIQ