“Darovitost i interdisciplinarnost”

 

Udruženje građana Mensa Srbije

i partneri

pozivaju Vas na

Sedmu međunarodnu

naučno-stručnu konferenciju

„Darovitost i interdisciplinarnost

 4 – 6. oktobar 2024. godine, Novi Sad

Mesto: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Zorana Đinđića 1.

Cilj konferencije:

Darovitost je višedimenzionalan fenomen. Zato interdisciplinarnost stoji kao nužnost u pristupu njenom razumevanju i definisanju. Na dosadašnjih šest konferencija spontano smo kroz interdisciplinarne razmene obogaćivali naša znanja i veštine o darovitosti i darovitima. Ovogodišnja tema konferencije stavlja interdisciplinarne razmene na centralno mesto uzimajući u obzir nužnost prvenstveno promena u obrazovnim praksama i pristupima darovitima. STEAM programi i napredujući razvoj veštačke inteligencije ubrzavaju potrebe za promenama u pristupu obrazovanju darovitih i predstavljaju izazov na planu predviđanja budućeg razvoja mladih generacija. Istovremeno, u savremenom svetu veštačke inteligencije i napretka tehnologije, interakciji čoveka i mašine biće potrebna podrška upravo darovitih.

U nadi da će interdisciplinarne razmene unaprediti i usmeriti dalja istraživanja i razumevanja darovitosti pozivamo vas na ovogodišnju konferenciju.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati svoj interes da nam se pridružite!

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima i njihovim porodicama, iz zemlje i inostranstva.

Jezici Konferencije: srpski, jezici regiona i engleski.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, radionice, ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih podtema:

 • Interdisciplinarno sagledavanje darovitosti
 • Interdisciplinarnost u prepoznavanju darovitosti
 • Interdsiciplinarnost u metodici rada sa darovitima
 • Interdisciplinarni pristupu pružanju podrške razvoju darovitosti
 • Darovitost i interdiciplinarnost
 • Interdisciplinarnost u obrazovanju
 • STEAM programi i metode
 • Daroviti i veštačka inteligencija
 • Institucionalni oblici podrške darovitosti
 • Međunarodna saradnja u oblasti darovitosti

Važni datumi:

– do 1. jula 2024.                Prijava rezimea (usmenog izlaganja ili poster prezentacije)
– 15. jul 2024.                     Obaveštenje o prihvatanju rezimea (uz informaciju o potrebnim korekcijama)
– 22. jul 2024.                     Rok za slanje korigovanog rezimea

– 21. avgust 2024.               Prijava rada u celini
–  7. septembar 2024.         Obaveštenje o prihvatanju rada
– 14. septembar 2024.        Rok za slanje korigovanih radova u celini

– 14. septembar 2024.       Poslednji rok za uplatu kotizacije za učesnike izlagače i autore radova u Zborniku radova.

– Uplata kotizacije:           do 22. jula 2024. godine – rok za rane uplate po nižoj ceni

do 14. septembra 2024. godine – rok za uplate po redovnoj ceni.

Kotizacija

Iznos kotizacije po osobi za učešće na trodnevnoj konferenciji, u zavisnosti od datuma uplate i kategorije učesnika:

 

                                Vrsta kotizacije

Učesnici

Kotizacija

za rane uplate,

(do 22.07.2024)

Kotizacija

za redovne uplate,

(od 22.07. do 14.09.2024)

Članovi udruženja i ustanova organizatora skupa 5.000 RSD 6.000 RSD
Drugi učesnici iz Srbije 5.500 RSD 6.500 RSD
Učesnici iz inostranstva 75 € 90 €
Članovi Mense iz inostranstva 65 € 80 €

Kotizacija obuhvata:

 • prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu Konferencije,
 • štampani program Konferencije i Zbornik sažetaka,
 • štampani Zbornik radova,
 • Sertifikat o učešću (za sve učesnike konferencije) i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja (za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji),
 • prateći radni materijal,
 • koktel dobrodošlice,
 • osveženja u radnim pauzama.

Prijave i način uplate kotizacije

Prijavite svoje učešće na Konferenciji najkasnije do 1. jula 2024. (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 14. septembra 2024. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavne forme. Nakon popunjavanja prijavne forme, na svoju e-mail adresu dobićete predračun i uputstva za uplatu kotizacije. Napominjemo da će kolegama koji ne budu mogli ili želeli da fizički prisustvuju konferenciji, biti omogućeno praćenje konferencije preko zoom-a. Izlagači mogu izlagati samo ukoliko si fizički prisutni u sali u trenutku izlaganja.

Uputstvo za prijavu sažetaka (usmena izlaganja, poster prezentacije i radionice)

Učešće na Konferenciji sa izlaganjem prijavljuje se popunjavanjem prijavne forme i dostavljanjem sažetka izlaganja (za sve oblike izlaganja i učešća: usmena prezentacija, poster, radionice) do
1. jula 2024. godine na adresu konferencija@mensa.rs

Sažeci usmenih izlaganja i poster prezentacija

Sažetak se prijavljuje na dva zvanična jezika konferencije (na srpskom ili jednom od jezika regiona, i na engleskom) i treba da ima sledeće odlike:

Pismo: latinično ili ćirilično

Obim: do 500 reči

Format: Word (.doc ili .docx)

Font: Times New Roman

Prored: 1,0

Veličina slova:

− Naslov (srpski/jedan od jezika regiona i engleski), 14 pt, bold, capital

− Autori sa afilijacijama (srpski/jedan od jezika regiona i engleski), 12 pt, regular

− Sažetak i Abstract (do 500 reči), 12 pt, regular

Ključne reči i Keywords (do 5), 12 pt, italic.

Sažetak pisati poštujući IMRAD format (izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke). Sažetak ne treba da sadrži reference.

Primer formata sažetka

SAŽETAK ZA RADIONICU treba da sadrži naziv radionice, autore-voditelje radionice i afilijacije, cilj i ishode radionice. Naznačiti maksimalan broj učesnika.

Napomena: Radionica može da traje najduže 60 minuta.

Opšte napomene:

Jedan autor se može prijaviti sa najviše dva izlaganja, bez obzira na formu izlaganja (bilo kao autor ili koautor). Maksimalan broj autora po jednom izlaganju je četiri.

Svi prijavljeni radovi se upućuju na anonimnu recenzenziju na ocenu zadovoljenosti uslova za izlaganje na Konferenciji i štampanje u Zborniku sažetaka.

VAŽNO UPUTSTVO ZA IZLAGAČE:

Dužina usmenih izlaganja ograničena je na 10 minuta uz dodatnih 5 minuta za diskusiju i pitanja.

Poster prezentacije mogu biti maksimalne veličine 80x110cm, portret ili landscape pozicije, jasno vidljivog teksta sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori lično donose na Konferenciju. U predviđenom vremenu prema Programu Konferencije u obavezi su da budu pored poster prezentacija zbog komunikacije sa zainteresovanim učesnicima. Nakon predviđenog vremena izlaganja poster prezentacija, autori uklanjaju svoje postere.

Za prihvaćena usmena izlaganja: Molimo sve izlagače da svoje prezentacije pošalju na adresu konferencija@mensa.rs (u Power Pointu) najkasnije do 2. oktobra 2024.

Sažeci usmenih izlaganja naučnih/stručnih radova i poster prezentacija i radionica prijavljenih i prihvaćenih za Konferenciju , biće objavljeni u Zborniku sažetaka Konferencije.  Sažeci autora koji ne uplate kotizaciju za učešće na Konferenciji do 14. septembra 2024. godine, neće biti štampani u Zborniku sažetaka i neće biti navedeni u Programu skupa.

Uputstvo za radove u celini

U Zborniku radova biće štampana izlaganja u celini sa konferencije, koje su autori priredili u formi naučno/stručnog članka, prema ovom Upustvu, i čiji tekst su poslali na adresu konferencije (konferencija@mensa.rs) najkasnije do 21. avgusta 2024. godine

Zbornik radova će biti objavljen u štampanoj formi i priređen za datume održavanje konferencije sa ISBN i UDC oznakama.

Recenzentski postupak, povratna informacija i korekcije biće završene do 14. septembra 2024. Autori mogu da očekuju prvu informaciju o prihvaćenosti rada za objavljivanje u Zborniku u roku od dve nedelje od slanja rada. Autori preuzimaju obavezu da tražene izmene izvrše najkasnije do 14. septembra 2024. godine.

Rad će nakon recenzije po potrebi biti vraćen autoru na konačnu doradu/dopunu u skladu sa Uputstvom. Radove će recenzirati kompetentni domaći i međunarodni recenzenti. Radovi će tokom recenzentskog postupka biti provereni na plagijarizam i autoplagijarizam.

Jezici objavljivanja radova su: srpski, ili jezici okruženja ili engleski.

Jedan autor/koautor se može pojaviti na najviše dva (2) rada. Broj autora i koautora: najviše četiri (4) na jednom radu.

Rad mora imati sledeće karakteristike:

Jezik: srpski, ili jezici regiona ili engleski, sa sažetkom/apstraktom na jeziku na kojem je rad napisan i engleskom jeziku. Za radove na engleskom jeziku (za autore iz inostranstva) možemo obezbediti prevod na srpski jezik.

Obim: do 10 stranica A4 formata (orginalni naučni rad), 5–10 stranica (stručni i pregledni rad). Jedna stranica ima 1800 karaktera.

U Zborniku radova mogu se objaviti i prikazi publikacija o darovitosti koji ne smeju biti duži od dve strane (treba navesti sve relevantne podatke o publikaciji: autori, naslov publikacije, izdavač, mesto i godina izdanja, kratak sadržaj, komentar autora prikaza).

Radovi se dostavljaju u .docx formatu.

Font: Times New Roman, ćirilično ili latinično pismo.

Prored: 1,5

Slike i grafikoni: Ilustracije, fotografije, tabelarni i slični prilozi dostavljaju se uz tekst obavezno kao prilog. Oni moraju da budu u formatu i rezoluciji pogodnoj za štampu.

Ilustracije treba dostavljati u obliku digitalnih slika u .eps, .tiff ili .jpg (maximum quality) formatu. Voditi računa da će štampa biti crno-bela a ne u boji.

Tabele i grafikone dostaviti u .docx formatu. Tabele i slike pošaljite u posebnom dokumentu a u tekstu rada jasno naznačite mesto, broj i naziv priloga.

Rad treba da sadrži:

Naslov na srpskom ili jezicima okruženja i obavezno na engleskom jeziku – 14 pt, bold, capital.

Imena i prezimena svih autora – 12 pt, regular,

Afilijacije, redosledom: Ustanova, grad, država – 10 pt, regular,

Sažetak na srpskom/jezicima okruženja i na engleskom jeziku, do maksimalno 300 reči svaki – 12pt, regular,

Ključne reči: do 5 reči – 12 pt, italic,

Struktura teksta rada (Uvod, Metod, Rezultati, Diskusija, Zaključak) – 12 pt, regular,

Literatura – 10 pt, regular; Citatni stil: APA 7

Primer formata rada

Uslov za objavljivanje rezimea, kao i rada u celini, jeste plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 14. septembra 2024. godine nije uplaćena ni jedna kotizacija neće biti uvršten u Program skupa, Zbornik rezimea niti u Zbornik radova.

Autori mogu prijaviti svoj rad samo za objavljivanje u Zborniku radova, bez obaveze prezentovanja rada na Konferenciji. U ovom slučaju, potrebno je da prvi autor rada uplati iznos jedne kotizacije na ime troškova recenziranja i objavljivanja rada u zborniku, najkasnije do 14. septembra 2024. godine.

Za sva dodatna pitanja i komunikaciju sa organizatorima i uredništvom koristite adresu: konferencija@mensa.rs

Program Konferencije

Program Konferencije će biti objavljen na web stranici Konferencije najkasnije do 20. septembra 2024. godine.

POSEBNO PRIZNANJE ZA INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE KOJE PREPOZNAJU I PODRŽAVAJU DAROVITOST I KREATIVNOST

I ove godine organizatori konferencije dodeljuju posebno priznanje vaspitno obrazovnim institucijama i organizacijama koje se posebno ističu u pogledu prepoznavanja i podrške darovitoj i kreativnoj deci i koje razvijaju ambijent u kojem se podržavaju daroviti i kreativni potencijali svakog pojedinca.

Kako je osnovna pokretačka ideja organizatora naših konferencija o fenomenu darovitosti da stvore bolje društveno okruženje za prepoznavanje i razvoj darovitih, prvenstveno u vaspitno obrazovnom sistemu, na svečanom zatvaranju Konferencije biće dodeljene plakete onim institucijama i organizacijama koje su značajno doprinele ovoj oblasti.

Plaketa GIFTED FRIENDLY – INSTITUCIJA KOJA PREPOZNAJE I PODRŽAVA DAROVITOST I KREATIVNOST, dodeljuje se za 2024/2025 godinu institucijama koje su učestvovale na Konferenciji sa minimalno 5 članova kolektiva (za koje je institucija pokrila trošak kotizacije) i jednim izloženim radom ili radionicom i jednoj domaćoj instituciji na predlog Organizacionog odbora konferencije.

Amblem GIFTED FRIENDLY – INSTITUCIJA KOJA PREPOZNAJE I PODRŽAVA DAROVITOST I KREATIVNOST biće oznaka institucije/organizacije da je posvećena podršci darovitim potencijalima svojih korisnika.

Posebna zahvalnica biće dodeljena autoru/autorima najbolje prezentacije ili radionice prema izboru učesnika Konferencije.

Na ovaj način želimo da doprinesemo vidljivosti onih institucija i organizacija koje su senzibilisane za prepoznavanje i pružanje aktivne podrške razvoju darovitih i kreativnih potencijala dece i odraslih u našoj zemlji. Nadamo se da ćemo širiti mrežu takvih institucija i omogućiti da se kroz njihovo povezivanje stvore sistemski preduslovi i temelji za podršku darovitima.

Plaketu, amblem i zahvalnicu dodeljuju:

Mensa Srbije, Nacionalni centar za talente (NCT), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad i Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Za sva dodatna pitanja i komunikaciju sa organizatorima i uredništvom koristite adresu: konferencija@mensa.rs.

Očekujući Vašu prijavu za učešće na Konferenciji i susret sa Vama u Novom Sadu, srdačno Vas pozdravljamo!

 

Organizacioni odbor Konferencije

Organizatori konferencije

Mensa Srbije

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

Nacionalni centar za talente

Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu

Partneri konferencije:

Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerziteta u Beogradu

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS)

Udruženje građana UčenIQ

Udruženje vaspitača Vojvodine