6. konferencija 2023.

Udruženje građana Mensa Srbije

i partneri

pozivaju Vas na

Šestu međunarodnu

naučno-stručnu konferenciju

„Metode i programi rada sa darovitima”

 29.9 – 1. 10. 2023, Novi Sad

 

NOVO!!! Program konferencije

Mesto: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Zorana Đinđića 1

Cilj konferencije:

Posle pet održanih konferencija čije su se teme odnosile na definisanje darovitosti, prepoznavanje darovitih, ulogu i značaj podsticajne sredine za razvoj darovitih, različite društvene sisteme koji su važni za stvaranje ambijenta u kome se daroviti razvijaju, te razvoj darovitosti tokom celog životnog ciklusa, ove godine želimo da se bavimo konkretnim metodama, programima i postupcima koji su podsticajni za razvoj darovitosti i kreativnosti u različitim područjima i za potrebe različitih generacija. 

Smatrajući da smo tokom prethodnih godina već okupili značajan broj stručnjaka koji prepoznaju darovite i rade sa njima, želimo da otvorimo prostor za razmenu znanja o tehnikama, metodama, postupcima i programima koji nastaju, razvijaju se i pokazuju rezultate koji su vidljivi u životima darovite dece, mladih i odraslih i koji im pomažu da svoje talente otkrivaju, razvijaju i realizuju. Očekujemo da ćemo se stručnim razmenama i diskusijama o ovim temama osnažiti za njihovu primenu i na taj način doprineti vidljivosti dobrih praksi za rad sa darovitima.

Kao i na dosadašnjim konferencijama, želimo da podstaknemo diskusije, izlaganja primera dobre prakse i aktivnosti u vidu radionica za učesnike konferencije. Želimo da konferencija i ovog puta bude mesto stvaranja novih prilika za saradnju i učenje iz međunarodnih iskustava i multidisciplinarnog pristupa stručnjaka, praktičara, obrazovnih stručnjaka, poslodavaca, donosioca politika i svih zainteresovanih.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati svoj interes da nam se pridružite!

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima ostalima koji se u svom radu susreću sa darovitom decom, mladima, odraslima i njihovim porodicama, iz zemlje i inostranstva, i rade sa njima.

Jezici konferencije: srpski / jezici regiona i engleski.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, radionice ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih podtema:

 • „Metode i programi rada sa darovitima u različitim oblastima”;
 • „Aktuelni i alternativni pristupi u radu sa darovitima”;
 • „Metode i tehnike prepoznavanja i identifikacija darovite dece, mladih i odraslih”;
 • „Dodatna podrška darovitim osobama”;
 • „Metode osnaživanja profesionalaca za rad sa darovitima”;
 • „Programi podrške porodici darovitih”;
 • „Tržište rada i odnos prema darovitima”;
 • „Institucionalni oblici podrške darovitosti”;
 • „Međunarodna saradnja u oblasti darovitosti”;
 • „Darovitost, interdisciplinarnost i multidisciplinarnost”;
 • „Institucije i nevladine organizacije, udruženja građana i strukovna udruženja u radu sa darovitima”.

Važni datumi

 – Do 1. jula 2023. Prijava rezimea (usmenog izlaganja ili poster prezentacije)

– 15. jul 2023. Obaveštenje o prihvatanju rezimea (uz informaciju o potrebnim korekcijama)

– 20. jul 2023. Rok za slanje korigovanog rezimea

– 15. avgust 2023. Prijava rada u celini

– 29. avgust 2023. Obaveštenje o prihvatanju rada

– 5. septembar 2023. Rok za slanje korigovanih radova u celini

– 6. septembar 2023. Poslednji rok za uplatu kotizacije za učesnike izlagače i autore radova u Zborniku radova 

– Uplata kotizacije:

do 20. jula 2023. godine – rok za rane uplate po nižoj ceni; 

do 20. septembra 2023. godine – rok za uplate po redovnoj ceni.

Kotizacija

 Iznos kotizacije po osobi za učešće na trodnevnoj konferenciji, u zavisnosti od datuma uplate i kategorije učesnika:

Kotizacija obuhvata:

– prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu konferencije;

– štampani program konferencije i Zbornik sažetaka;

– štampani Zbornik radova;

– sertifikat o učešću (za sve učesnike konferencije) i uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja (za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji);

– prateći radni materijal;

– koktel dobrodošlice;

– osveženja u radnim pauzama.

Prijave i način uplate kotizacije

Prijavite svoje učešće na konferenciji najkasnije do 1. jula 2023. (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 20. septembra 2023. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavne forme. Nakon popunjavanja prijavne forme, na svoju imejl-adresu dobićete predračun i uputstva za uplatu kotizacije. Napominjemo da će kolegama koji ne budu mogli ili želeli da fizički prisustvuju konferenciji biti omogućeno onlajn-učešće.

Uputstvo za prijavu sažetaka (usmena izlaganja, poster prezentacije i radionice)

Učešće na konferenciji sa izlaganjem prijavljuje se popunjavanjem prijavne forme i dostavljanjem sažetka izlaganja (za sve oblike izlaganja i učešća: usmena prezentacija, poster, radionice) do
1. jula 2023. godine na adresu konferencija@mensa.rs.

Sažeci usmenih izlaganja i poster prezentacija

Sažetak se prijavljuje na dva zvanična jezika konferencije (na srpskom ili jednom od jezika regiona i na engleskom) i treba da ima sledeće odlike:

pismo: latinično ili ćirilično;

obim: do 500 reči;

format: Word (.doc ili .docx);

font: Times New Roman;

prored: 1;

veličina slova:

− naslov (srpski / jedan od jezika regiona i engleski), 14 pt, bold, capital;

− autori sa afilijacijama (srpski / jedan od jezika regiona i engleski), 12 pt, regular;

− sažetak i abstract (do 500 reči), 12 pt, regular;

− ključne reči i keywords (do 5), 12 pt, italic.

Sažetak pisati poštujući IMRAD format (izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke). Sažetak ne treba da sadrži reference.

Primer formata sažetka

SAŽETAK ZA RADIONICU treba da sadrži naziv radionice, autore-voditelje radionice i afilijacije, kao i cilj i ishode radionice. Naznačiti maksimalan broj učesnika.

Napomena: Radionica može da traje najduže 60 minuta.

Opšte napomene

Jedan autor se može prijaviti sa najviše dva izlaganja, bez obzira na formu izlaganja (bilo kao autor ili koautor). Maksimalan broj autora po jednom izlaganju je četiri.

Svi prijavljeni radovi se upućuju na anonimnu recenziju, na ocenu zadovoljenosti uslova za izlaganje na konferenciji i štampanje u Zborniku sažetaka.

VAŽNO UPUTSTVA ZA IZLAGAČE

Dužina usmenih izlaganja ograničena je na deset minuta, uz dodatnih pet minuta za diskusiju i pitanja.

Maksimalna veličina poster prezentacija je 80 x 110 cm, portret ili landscape pozicije, jasno vidljivog teksta sa udaljenosti od 2 m. Poster prezentacije autori lično donose na konferenciju i u obavezi su da u vreme predviđeno programom konferencije budu pored poster prezentacija zbog komunikacije sa zainteresovanim učesnicima. Nakon predviđenog vremena izlaganja poster prezentacija, autori uklanjaju svoje postere.

Za prihvaćena usmena izlaganja: Molimo sve izlagače (bez obzira na to da li izlažu uživo ili onlajn) da svoje prezentacije pošalju na adresu konferencija@mensa.rs (u Power Pointu) najkasnije do 27. septembra 2023.

Sažeci usmenih izlaganja naučnih/stručnih radova, poster prezentacija i radionica prijavljenih i prihvaćenih za konferenciju biće objavljeni u Zborniku sažetaka konferencije. Sažeci autora koji ne uplate kotizaciju za učešće na konferenciji do 6. septembra 2023. godine neće biti štampani u Zborniku sažetaka i neće biti navedeni u programu skupa.

Uputstvo za radove u celini

U Zborniku radova biće u celini štampana izlaganja sa konferencije koja su autori priredili u formi naučnog/stručnog članka, prema ovom uputstvu, i čiji tekst su poslali na adresu konferencije (konferencija@mensa.rs) najkasnije do 15. avgusta 2023. godine.

Zbornik radova će biti objavljen u štampanoj formi i priređen za datume održavanja konferencije sa ISBN i UDC oznakama.

Recenzentski postupak, povratna informacija i korekcije biće završeni do 5. septembra 2023. Autori mogu da očekuju prvu informaciju o prihvaćenosti rada za objavljivanje u Zborniku u roku od dve nedelje od slanja rada. Autori preuzimaju obavezu da tražene izmene izvrše najkasnije do 5. septembra 2023. godine.

Rad će nakon recenzije po potrebi biti vraćen autoru na konačnu doradu/dopunu u skladu sa uputstvom.

Radove će recenzirati kompetentni domaći i međunarodni recenzenti. Tokom recenzentskog postupka biće provereni plagijarizam i autoplagijarizam.

Jezici objavljivanja radova su: srpski / jezici regiona ili engleski.

Jedan autor/koautor može biti naveden na najviše dva (2) rada. Broj autora i koautora: najviše četiri (4) na jednom radu.

Rad mora imati sledeće karakteristike:

Jezik: srpski / jezici regiona ili engleski, sa sažetkom/apstraktom na jeziku na kom je napisan rad i na engleskom jeziku. Za radove na engleskom jeziku (za autore iz inostranstva) možemo obezbediti prevod na srpski jezik.

Obim: do 10 stranica A4 formata (originalni naučni rad), 5–10 stranica (stručni i pregledni rad). Jedna stranica ima 1.800 karaktera.

U Zborniku radova mogu se objaviti i prikazi publikacija o darovitosti, koji ne smeju biti duži od dve strane (treba navesti sve relevantne podatke o publikaciji: autori, naslov publikacije, izdavač, mesto i godina izdanja, kratak sadržaj, komentar autora prikaza).

Radovi se dostavljaju u .docx formatu.

Font: Times New Roman, ćirilično ili latinično pismo.

Prored: 1,5

Slike i grafikoni: Ilustracije, fotografije, tabelarni i slični prilozi dostavljaju se uz tekst obavezno kao prilog. Oni moraju da budu u formatu i rezoluciji pogodnoj za štampu.

Ilustracije treba dostavljati u obliku digitalnih slika u .eps, .tiff ili .jpg (maximum quality) formatu. Voditi računa da će štampa biti crno-bela, a ne u boji.

Tabele i grafikone dostaviti u .docx formatu. Tabele i slike pošaljite u posebnom dokumentu, a u tekstu rada jasno naznačite mesto, broj i naziv priloga.

Rad treba da sadrži:

naslov na srpskom / jezicima regiona i obavezno na engleskom jeziku – 14 pt, bold, capital;

imena i prezimena svih autora – 12 pt, regular;

afilijacije (redosledom: ustanova, grad, država) – 10 pt, regular;

sažetak na srpskom / jezicima regiona i na engleskom jeziku, svaki do maksimalno 300 reči – 12 pt, regular;

ključne reči: do 5 reči – 12 pt, italic;

struktura teksta rada (uvod, metod, rezultati, diskusija, zaključak) – 12 pt, regular;

literatura – 10 pt, regular; citatni stil: APA 7.

Primer formata rada

Uslov za objavljivanje rezimea, kao i rada u celini, jeste plaćena kotizacija za prvog autora rada, odnosno autora koji prezentuje rad. Rad za koji do 6. septembra 2023. godine nije uplaćena nijedna kotizacija neće biti uvršten u program skupa, Zbornik rezimea, niti u Zbornik radova.

Autori mogu prijaviti svoj rad samo za objavljivanje u Zborniku radova, bez obaveze prezentovanja rada na konferenciji. U ovom slučaju, potrebno je da prvi autor rada uplati iznos jedne kotizacije na ime troškova recenziranja i objavljivanja rada u zborniku najkasnije do 6. septembra 2023. godine.

POSEBNO PRIZNANJE ZA INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE KOJE PREPOZNAJU I PODRŽAVAJU DAROVITOST I KREATIVNOST

Od ove godine organizatori konferencije dodeljuju posebno priznanje vaspitnoobrazovnim institucijama i organizacijama koje se posebno ističu u pogledu prepoznavanja i podrške darovitoj i kreativnoj deci i koje razvijaju ambijent u kojem se podržavaju darovitii kreativni potencijali svakog pojedinca.

Kako je osnovna pokretačka ideja organizatora naših konferencija o fenomenu darovitosti da stvore bolje društveno okruženje za prepoznavanje i razvoj darovitih, prvenstveno u vaspitnoobrazovnom sistemu, na svečanom zatvaranju Konferencije biće dodeljene plakete onim institucijama i organizacijama koje su značajno doprinele ovoj oblasti.

Plaketa GIFTED FRIENDLY – INSTITUCIJA KOJA PREPOZNAJE I PODRŽAVA DAROVITOST I KREATIVNOST, dodeljuje se za 2023/2024 godinu institucijama koje su učestvovale na Konferenciji sa minimalno 5 članova kolektiva i jednim izloženim radom ili radionicom i jednoj domaćoj instituciji na predlog Organizacionog odbora konferencije.

Amblem GIFTED FRIENDLY – INSTITUCIJA KOJA PREPOZNAJE I PODRŽAVA DAROVITOST I KREATIVNOST biće oznaka institucije/organizacije da je posvećena podršci darovitim potencijalima svojih korisnika.

Posebna zahvalnica biće dodeljena autoru/autorima najbolje prezentacije ili radionice prema izboru učesnika Konferencije.

Na ovaj način želimo da doprinesemo vidljivosti onih institucija i organizacija koje su senzibilisane za prepoznavanje i pružanje aktivne podrške razvoju darovitih i kreativnih potencijala dece i odraslih u našoj zemlji. Nadamo se da ćemo širiti mrežu takvih institucija i omogućiti da se kroz njihovo povezivanje stvore sistemski preduslovi i temelji za podršku darovitima.

Plaketu, amblem i zahvalnicu dodeljuju:

Mensa Srbije, Nacionalni centar za talente (NCT), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad i Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

  

Za sva dodatna pitanja i komunikaciju sa organizatorima i uredništvom koristite adresu: konferencija@mensa.rs.

Program konferencije

Program konferencije će biti objavljen na veb-stranici konferencije najkasnije do 15. septembra 2023. godine.

Očekujući Vašu prijavu za učešće na konferenciji i susret sa Vama u Novom Sadu, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizacioni odbor konferencije

 

Organizatori konferencije

Mensa Srbije

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Nacionalni centar za talente

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Partneri konferencije

Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu

LINK Educational Alliance

Udruženje građana „UčenIQ”

Udruženje vaspitača Vojvodine