3. konferencija 2019.

Udruženje građana Mensa Srbije

i partneri

pozivaju Vas na

Treću međunarodnu

stručno-naučnu konferenciju

“Darovitost – potrebe 21. veka”

 

3  – 5. oktobar 2019. godine, Kruševac

Mesto: Sala Gradske skupštine i prostorije Regionalne privredne komore, Kruševac, Srbija.

Zaključci konferencije

Zbornik sažetaka konferencije “Darovitost – potrebe 21. veka”

Tematski zbornik “Darovitost – potrebe 21. veka”

Program konferencije

Cilj konferencije:

Cilj ovogodišnje konferencije je razmatranje teorijskih saznanja o darovitosti, kreativnosti, inovativnosti i talentima i njihove praktične primene u radu sa darovitima, kreativnima, inovativnima i talentovanima. Osim značajnih tema koje se tiču identifikacije, obrazovanja, potreba i specifičnosti darovitih, ove godine posebnu pažnju želimo da posvetimo potrebama sadašnjeg vremena i budućnosti i uslova u kojima daroviti, kreativni i inovativni pojedinci mogu iskazati svoje sposobnosti, veštine i znanja i doprineti uspehu kompanija.

Učesnici: Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima, administracijama i upravama, medijskim radnicima, studentima i svima drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva.

Jezici Konferencije: srpski, hrvatski, bosanski i engleski.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, radionice, ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Svoja izlaganja možete prijaviti na neku od sledećih podtema:
– Darovitost – pojam i terminologija,
– Vaspitno-obrazovni rad sa darovitima,
– Aktuelni i alternativni pristupi u radu sa darovitima,
– Prepoznavanje i identifikacija darovite dece, mladih i odraslih,
– Porodica i daroviti,
– Dodatna podrška darovitim osobama,
– Etička pitanja o darovitima,
– Stimulativni programi za darovite,
– Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
– Odnos društva prema darovitima,
– Zajednički interesi poslodavaca i darovitih,
– Doprinos darovitih uspehu kompanija.
– i druge relevantne teme.

Važni datumi:

– PRODUŽEN ROK!!! do 01. 10. juna 2019. – prijava sažetka/apstrakta (putem prijavne forme);
15. 20. juna 2019. – obaveštenje o prihvatanju sažetka;
20. 27. juna 2019. – rok za korekciju sažetaka;
– do 20. septembra 2019. prijava učešća bez izlaganja (putem prijavne forme);
– Uplata kotizacije: do 1. jula 2019. godine – rok za rane uplate po nižoj ceni
do 27. septembra 2019. godine – rok za uplate po redovnoj ceni.

Molimo sve učesnike koji prijavljuju svoje učešće, da to učine popunjavanjem prijavne forme.

Iznos kotizacije po osobi za učešće na trodnevnoj konferenciji, u zavisnosti od datuma uplate i kategorije učesnika:

Kotizacija obuhvata:
– Prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu Konferencije,
– Štampani program Konferencije,
– Sertifikat o učešću i Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Republici Srbiji,
– Prateći radni materijal,
– Prevod izlaganja na sprski tj engleski jezik,
– Koktel dobrodošlice,
– Osveženja u radnim pauzama.

Preporučeni smeštaj

Za učesnike kojima je potreban smeštaj u Kruševcu tokom trajanja Konferencije, preporučujemo sledeće smeštajne objekte:

Hotel Golf   Hotel ima dve celine od kojih je jedan sa 2* (dvokrevetna soba sa doručkom 4.200 RSD), a drugi sa 3*(dvokrevetna soba sa doručkom 5.200 RSD)
Rezervacije na: info@hotelgolf.co.rs

Hotel Biser  Smeštaj u dvokrevetnoj sobi bez doručka iznosi 5.000 RSD, doručak je 250 RSD.
Rezervacije na: info@hotelbiser.rs

City Hotel  Smeštaj sa doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 4.400 RSD
Rezervacije na: jetcitydoo@gmail.com

LUKAS  Rezervacije na: rezervacije@lukas.rs

Navedene cene smeštaja su za jednu noć. Prilikom rezervacije napomenite da ste učesnici konferencije. Plaćanje ćete vršite direktno hotelu.

Prijave i način uplate kotizacije

Prijavite svoje učešće na Konferenciji najkasnije do 1o. juna (ukoliko prijavljujete izlaganje) ili do 20. septembra 2019. godine (ukoliko ste učesnik bez izlaganja) popunjavanjem prijavne forme. Nakon popunjavanja prijavne forme, na svoju e-mail adresu dobićete predračun i uputstva za uplatu kotizacije.

Uputstvo za prijavu izlaganja/aktivnog učešća

Učešće na Konferenciji sa izlaganjem prijavljuje se popunjavanjem prijavne forme i dostavljanjem sažetka izlaganja (za sve oblike izlaganja i učešća: usmena, poster, radionice) do 10. juna 2019. godine na adresu konferencija@mensa.rs

Sažeci usmenih izlaganja naučnih/stručnih radova i poster prezentacija prijavljenih za Konferenciju “Darovitost – potrebe 21. veka” će nakon recenzentskog postupka i lekture biti objavljeni u Zborniku sažetaka Konferencije “Darovitost – potrebe 21. veka”. Sažeci autora koji ne uplate kotizaciju za učešće na Konferenciji do 20.09.2019. neće biti štampani u Zborniku sažetaka.

Sažetak/abstract se prijavljuje na dva zvanična jezika Konferencije (srpskom/hrvatskom/bosanskom i engleskom) i treba da ima sledeće odlike:
Pismo: latinično
Obim: do 500 reči
Format: Word
Font: Times New Roman
Prored: 1,0
Veličina slova:
− Naslov (srspki/hrvatski/bosanski i engleski), 14 pt, bold
− Autori sa afilijacijama (srpski/hrvatski/bosanski i engleski), 12 pt, regular
− Sažetak i abstract (do 500 reči), 12 pt, regular
− Ključne reči i Key words (od 3 do 5), 12 pt, italic.

Sažetak pisati poštujući IMRAD format (izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke). Sažetak ne sadrži reference.
Sažetak/abstract za radionicu treba da sadrži naziv radionice, autore-voditelje radionice i afilijacije, cilj i ishode radionice (na srpskom/hrvatskom/bosanskom i na engleskom jeziku). Naznačiti maksimalan broj učesnika.

Opšte napomene:
Jedan autor se može prijaviti sa najviše dva sažetka, bez obzira na formu izlaganja (bilo kao autor ili koautor). Maksimalan broj autora po jednom radu je četiri.
Svi prijavljeni radovi se upućuju na anonimnu recenzenziju na ocenu zadovoljenosti uslova za izlaganje na Konferenciji i štampanje u Zborniku sažetaka „Darovitost – potrebe 21. veka”.
Tekstovi sažetaka će biti podvrgnuti jezičkom lektorisanju.

Uputstva za izlagače:
Dužina usmenih izlaganja ograničena je na 10 minuta uz 5 minuta za diskusiju i pitanja. Prezentacije u power pointu dostaviti na mail adresu konferencija@mensa.rs 2 dana pre početka konferencije.
Poster prezentacije mogu biti maksimalne veličine 80x110cm, portret ili landscape pozicije, jasno vidljivog teksta sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori lično donose na Konferenciju. U predviđenom vremenu prema Programu Konferencije u obavezi su da budu pored poster prezentacija zbog komunikacije sa zainteresovanim učesnicima. Nakon predviđenog vremena izlaganja poster prezentacija, autori uklanjaju svoje postere.
Prijavljena radionica vremenski je ograničena na 45 minuta.

Ukoliko ste zainteresovani da predstavite stručnu literaturu, didaktički materijal ili drugi sadržaj od značaja za rad sa darovitima i temu Konferencije, molimo da se obratite organizatoru putem maila konferencija@mensa.rs najkasnije do 20. septembra 2019. godine.

Sve dodatne informacije na web stranici Konferencije i putem mejl adrese: konferencija@mensa.rs

Program Konferencije
Program Konferencije će biti objavljen na web stranici Konferencije najkasnije do 25. septembra 2019. godine.

Očekujući Vašu prijavu za učešće na Konferenciji i susret sa Vama u Kruševcu, srdačno Vas pozdravljamo!

Organizacioni odbor Konferencije

POZIV I UPUTSTVO ZA PRIJAVU RADOVA ZA

TEMATSKI ZBORNIK RADOVA

 „DAROVITOST – POTREBE 21. VEKA/ GIFTEDNESS – NEEDS OF THE 21st CENTURY”

Poštovani, najavljujemo da je u pripremi Tematski zbornik radova od međunarodnog značaja na temu „Darovitost – potrebe 21. veka” u kojem će biti objavljeni recenzirani originalni naučni i stručni radovi.

Pozivamo Vas da prijavite svoje radove za objavljivanje u Tematskom zborniku elektronskim slanjem Vaših radova na adresu: konferencija@mensa.rs , sa naznakom “Rad za Tematski zbornik”, najkasnije do 20. avgusta 2019. godine.

Rad će recenzirati kompetentni domaći i međunarodni recenzenti. Jezik objavljivanja radova je srpski i engleski.

Jedan autor/koautor se može pojaviti na najviše dva (2) rada. Broj autora i koautora: najviše tri (3) na jednom radu

Radovi moraju imati sledeće karakteristike:

Jezik: srpski ili engleski, sa sažetkom/abstraktom na oba jezika.

Obim: do 10 stranica A4 formata (orginalni naučni rad), 5-10 stranica (stručni i pregledni rad). 1800 karaktera je jedna strana.

Format: Word

Font: Times New Roman,

Prored: 1,5

Slike i grafikoni: Ilustracije, fotografije, tabelarni i slični prilozi dostavljaju se uz tekst obavezno kao prilog. Oni moraju da budu u formatu i rezoluciji pogodnoj za štampu. U cilju poštovanja kvaliteta štampe molimo vas da, prilikom njihovog slanja, poštujete sledeću proceduru:

Ilustracije bi trebalo dostavljati u obliku digitalnih slika u jednom od tri ponuđena formata: eps, tiff ili jpg (maximum quality). Voditi računa da će štampa biti crno-bela a ne u koloru.

Tabele i grafikone dostaviti tako da se font može prilagoditi dizajnu Zbornika, u .doc ili .xls (Word ili Excel) formatu. Nije dozvoljeno slati tabele i grafikone kao slike ubačene u word dokument.

 Rad treba da sadrži:

Naslov na srpskom i na engleskom jeziku, – 14 pt, bold,

Imena i prezimena svih autora – 12 pt, regular,

Afilijacije, redosledom: ustanova, grad, država – 10 pt, regular,

Sažetak na srpskom i na engleskom jeziku, do 300 reči svaki – 12pt, regular,

Ključne reči koje prate sažetke, do 5 reči – 12 pt, italic,

Struktura teksta rada (Uvod, Metod, Rezultati, Diskusija, Zaključak) – 12pt, regular,

Literatura – 10 pt, regular.

Citatni stil: APA 6

Na kraju rada: Punu poštansku i e-mail adresu prvog autora – 12 pt, regular.

 Važni datumi:
  • do 20. avgusta 2019. godine – prijava rada u celini;
  • do 10. septembra 2019. godine – obaveštavanje učesnika da li je rad prihvaćen;
  • septembar 2019. godine – rok za korekciju i dostavljanje finalnih verzija radova.
–     20. septembar 2019. godine – uplata naknade za objavljivanje rada.

Ukoliko Vaš rad nakon recenzentskog postupka bude prihvaćen za publikovanje, biće potrebno da uplatite naknadu od 5.000 dinara (za rad autora iz Srbije) ili 70€ (za rad autora van Srbije i mešovitog sastava autora) za troškove publikovanja rada. Ukoliko ste prijavljeni učesnik Konferencije „Darovitost – potrebe za 21 vek” koja se održava u Kruševcu od 3-5. oktobra 2019. godine, oslobođeni ste plaćanja ove naknade.

Za jedan rad plaća se jedna naknada, bez obzira na broj koautora.

Ukoliko ne dobijete svoj primerak Zbornika nakon njegovog predstavljanja na Konferenciji, dostavićemo Vam jedan primerak štampanog Tematskog zbornika poštom, na adresu prvog autora.

Molimo Vas da ne uplaćujete naknadu pre prijema obaveštenja o prihvaćenosti Vašeg rada za publikovanje u Tematskom zborniku.

Kontakt: konferencija@mensa.rs

Očekujući Vaše radove za Tematski zbornik radova međunarodnog značaja „Darovitost – potrebe 21. veka”,

Srdačno Vas pozdravljamo!

Urednice:

Dr Lada Marinković

Dr Milena Letić Lungulov

Partneri konferencije:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

Društvo defektologa Vojvodine

Udruženje vaspitača Vojvodine

Nacionalni centar za talente

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd

Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Poljoprivredni fakultet u Kruševcu Univerziteta u Nišu